Stadgar för förbundet Svenskt Rockarkiv

§1. Förbundet Svenskt Rockarkiv skall främja intresset för svensk rockmusik genom att i egen regi eller i samarbete med andra intressenter

 • samla och dokumentera vittnesbörd om rockmusiken i Sverige

 • förteckna, vårda och vetenskapligt bearbeta samlingarna

 • hålla samlingar och dokumentation tillgängliga för forskare och andra intresserade

 • levandegöra samlingar och dokumentation genom t.ex. utställningar, program, fonogram och publikationer

§2. Förbundets angelägenheter skall handhas av en styrelse med minst 5 ledamöter och högst 9 ledamöter. Styrelsen utser bland ledamöterna ordförande och kassör. Dessa äger rätt att i förbundets namn teckna firma, var och en för sig eller i förening.

§3. Av styrelsens ledamöter utses 1 av Hultsfreds kommun, 1 av Statens Musikverk och 1 av SKAP. Ytterligare ledamöter utses bland övriga medlemsorganisationer. Till styrelseledamot kan även utses enskild person utanför medlemsorganisationerna som visat särskilt intresse för och kunskap om verksamhetsområdet. Mandattiden är två år.

§4. Medlemskap i förbundet Svenskt Rockarkiv kan förvärvas av institutioner, organisationer och motsvarande. Ansökan om medlemskap sker skriftligt och beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

§5. Utträde ur förbundet sker skriftligt. Sådana ärenden prövas av styrelsen.

§6. Arkivets samlingar ägs gemensamt av de organisationer som ingår i förbundet Svenskt Rockarkiv. Vid ev. utträde kan enskild medlemsorganisation ej göra några anspråk på hela eller delar av samlingarna.

§7. Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder när så behövs. Styrelsen skall ha minst 2 sammanträden per år. Ordföranden skall sammankalla styrelsen om en styrelseledamot begär det.

§8. Styrelsen är beslutsför om ordföranden och minst två ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§9. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av två justerare. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

§10. Styrelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen. Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari ? 31 december. Styrelsen skall för varje år upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning.

§11. Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor. Revisorn utses vid förbundsstämma.

§12. Medlemmarnas rätt att besluta i förbundets angelägenheter utövas vid förbundsstämma. Ordinarie förbundsstämma skall äga rum senast tre månader efter utgången av varje räkenskapsår. Kallelse till ordinarie förbundsstämma jämte dagordning för mötet skall skickas till medlemmarna senast två veckor före stämman. På förbundsstämman har varje medlemsorganisation en röst.

§13. Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:

 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 • Fastställande av dagordning

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare

 • Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår

 • Revisionsberättelsen

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 • Ev. val till styrelsen

 • Val av valberedning

 • Val av revisorer

 • Fastställande av medlemsavgift

 • Övriga frågor

§14. Extra förbundsstämma skall äga rum om styrelsen anser att sådant möte behövs. Extra stämma skall också äga rum senast fyra veckor efter det att en av revisorerna eller minst tre av förbundets medlemmar har begärt detta. Kallelse till extra stämma jämte dagordning för stämman skall skickas till medlemmarna senast en vecka före stämman.

§15. Stadgeändring beslutas av en enig förbundsstämma.

§16. Rockarkivets samlingar förvaltas och förvaras av Hultsfreds kommun. Om Förbundet Svenskt Rockarkiv upphör skall dess samlingar och övriga tillgångar tillfalla staten men fortsättningsvis förvaltas och förvaras av Hultsfreds kommun. Om Hultsfreds kommun skulle upphöra så övertas förvaltandet av samlingarna och övriga tillgångar av Förbundet Svenskt Rockarkiv eller om även förbundet upphör, staten.

Dessa stadgar antogs av en enhällig förbundsstämma den 14:e mars 2019.

Något du letar efter?

I artikeldatabasen finns artiklar kring artister och grupper såväl svenska som internationella. Vill du ta del av artiklarna i sin helhet finns de att tillgå i Svenskt Rockarkivs lokaler i Hultsfred.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår